Zakres usług

 

Zakres prac Kancelarii obejmuje, w szczególności:

 

 • opracowanie wzorów ogólnych warunków sprzedaży, świadczenia usług lub kooperacji;
 • zapewnienie skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji oraz niezgodności z umową sprzedaży konsumenckiej;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych, a także ocena ryzyka prawnego postanowień zawieranych umów;
 • obsługa prawna kampanii reklamowych spółek;
 • opiniowanie w zakresie zgodności z prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podejmowane lub projektowane praktyki gospodarcze, zwłaszcza w zakresie nieuczciwej reklamy, e-commerce;
 • opracowywania i opiniowania umów standardowych, m.in. z zakresu umów o dzieło, zlecenia, sprzedaży, dostawy towarów i usług czy umowa spółki, statut oraz umów nietypowych pisanych na indywidualne zamówienie do konkretnej sprawy;
 • analiza dokumentacji, w zakresie funkcjonowania i zarządzania spółkami prawa handlowego, aktów normatywnych wewnętrznych – regulaminów urzędowania organów spółek prawa handlowego, zarządzeń, statutów;
 • opracowywania projektów wzorców umów stosowanych w obrocie gospodarczym;
 • opiniowanie dokumentacji oraz prowadzenie w imieniu klienta postępowań rejestracyjnych zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego;
 • zapewnienie bieżącego dostosowywania formy prawnej prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów prawa;
 • dokonywanie oceny porozumień między przedsiębiorcami w zakresie zagrożenia dla konkurencji, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • świadczenie obsługi korporacyjnej prowadzonej działalności w zakresie wyboru formy oraz procedur rejestracyjnych, w oparciu o właściwe przepisy związane z obrotem gospodarczym, jak i ochroną danych osobowych;
 • opracowanie projektów umów w obrocie profesjonalnym, pół-profesjonalnym i konsumenckim;
 • spory z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji;
 • możliwa współpraca z innymi podmiotami w zakresie audytów z zakresu prawa pracy oraz prawidłowości, rzetelności naliczania oraz opłacania składek ZUS, prawidłowość naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
 • przygotowywanie interwencji procesowych, projektów pism, pozwów i opinii;
 • opiniowanie spraw w zakresie zasadności wszczynania i kontynuowania sporów sądowych;
 • reprezentacja Klienta na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, a w szczególności oceny porozumień między przedsiębiorcami w zakresie zagrożenia dla konkurencji, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji;
 • ochrona własności intelektualnej, a w szczególności z zakresu: praw autorskich, praw do patentów, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, ochrony baz danych;
 • weryfikacja konieczności stosowania i poprawności procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • opiniowanie i uczestnictwo w postępowaniach związanych z prawem zamówień publicznych, w szczególności analizą umów i warunków SIWZ;
 • ochrona danych osobowych, w tym współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za administrację bezpieczeństwa informacji (ABI);
 • negocjowanie umów z podmiotami zagranicznymi, począwszy od Non-Disclosure Agreements (NDA), przez Master Service Agreements (MSA);
 • udział w sporach międzyoperatorskich;
 • sprawy z zakresu ofert ramowych, m.in.: BSA, WLR, LLU/LLUB, o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, dotyczące podmiotów takich jak: MVNO, MNO;
 • umowy w zakresie kolokacji/najmu powierzchni, umowy dzierżawy, doradztwo w zakresie rynków właściwych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • reprezentacja klientów w toku postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego;
 • udział w postępowaniach polubownych, negocjacjach, itp.