Poufność

 

Kancelaria, występując jako oferent, przed ewentualnym wyborem jego oferty, lub jako Zleceniobiorca, po dokonaniu wyboru, zobowiązuje się, iż nie będzie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Zleceniodawcy lub podmiotów z nim powiązanych zarówno w zakresie objętym przedmiotem zlecenia, jak również wszelkich innych informacji uzyskanych przy okazji wykonywania przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane dotyczące Zleceniodawcy i inne informacje związane z jego działalnością, w których posiadanie Zleceniobiorca wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy stanowić będą własność Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci niniejsze dokumenty Zleceniodawcy niezwłocznie, od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wiąże się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego wynika z obowiązujących przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku – o radcach prawnych, a także z Zasad Etyki obowiązujących radców prawnych przy wykonywaniu zawodu. Za naruszenie obowiązków, także obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej członkowie korporacji odpowiadają dyscyplinarnie, a z jej zachowania radcy prawni mogą zostać zwolnieni jedynie przez sąd. Obowiązki te dotyczą wszystkich członków zespołu.

Kancelaria zapewnia o dochowaniu tajemnicy zawodowej i zabezpieczeniu poufności w trakcie wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu bez ograniczeń czasowych. Zachowanie tajemnicy i poufności nastąpi w oparciu o funkcjonujące w Kancelarii procedury oparte o przytoczone powyżej wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.